วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2552

ICT กับการเรียนรู้

ICT กับการเรียนรู้
โดย ศน. สิงโต
ศึกษานิเทศก์ สพท สกลนคร เขต 1

ความสำคัญของICT
ปัจจุบันเรามักจะได้ยินคำว่า ICT กันเสมอ ในเชิงการแข่งขันคนที่มีความรู้ความสามารถเท่านั้น จึงจะสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ที่เราเรียกว่ายุคสมัยของการดำรงชีวิตภายใต้การแข่งขันด้านความรู้ความสามารถ (Knowledge-based economy/society) กระทรวงศึกษาธิการเห็นความสำคัญเรื่อง ICT จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2550 – 2554 ดังนี้ “ผู้เรียน ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน ใช้ประโยชน์จาก ICT ในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา ได้เต็มศักยภาพ อย่างมีจริยธรรม มีสมรรถนะทาง ICT ตามมาตรฐาน สากล” เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในภาพรวมอย่างเป็นรูปธรรม

ความหมาย ICT
จากคำที่มักเรียกกันติปากว่า ICT ย่อมาจาก “Information and Communication Technology” ภาษาไทย เรียกว่า “ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง, แปลง, จัดเก็บ, ประมวลผล, และค้นคืนสารสนเทศ.
I ย่อมาจากคำว่า Information คือ ระบบสารสนเทศ
C ย่อมาจากคำว่า Communication คือ การสื่อสาร
T ย่อมาจากคำว่า Technology คือ เทคโนโลยี ในที่นี้คือ คอมพิวเตอร์
บทบาทของสถานศึกษาในการใช้ ICT เพื่อจัดการเรียนรู้
บทบาทของสถานศึกษา
· กำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันด้าน ICT
· จัดทำหลักสูตร/จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการด้าน ICT
· ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น และมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
· สนับสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสเข้าถึงการใช้งาน ICT อย่างทั่วถึง
· ปรับบทบาทและวิธีการสอนของครู
สถานศึกษาที่มุ่งหวังจะนำ ICT มาใช้ในการเรียนการสอนจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องต่อไปนี้
· มีความร่วมมือระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน
· ติดต่อกับแหล่งความรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เชื่อมโยงโรงเรียนเข้ากับชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
· จัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
· ขจัดปัญหาเรื่องพรมแดน สถานที่และเวลา
· นำศักยภาพของสื่อ ICT มาช่วยเสริมกระบวนการเรียนรู้
ความสำเร็จในการใช้ ICT ในการเรียนรู้
· ผู้เรียน : จะต้องมีทักษะพื้นฐานในการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้
· หลักสูตร : จะต้องมีการสอดแทรก ICT เข้าในกิจกรรมการเรียนการสอนและส่งเสริมให้เกิดการคิด วิเคราะห์ และการสร้างองค์ความรู้
· ผู้สอน/ผู้บริหาร : จะต้องมีทักษะพื้นฐาน และสามารถนำ ICT ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
· เทคโนโลยี : เลือกใช้เทคโนโลยีได้สอดคล้อง และเหมาะสมกับผู้เรียน
รายการอ้างอิง
-สืบค้นจาก http://www.moe.go.th/webpdit/proj_2550/itplan.htm เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550
ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2550 – 2554
- สืบค้นจาก http://www.matichon.co.th/youth/youth.php?tagsub=031104&tag950
=03you30250248&show เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2550 ไอซีที ความหมาย คอลัมน์รู้ไปโม้ด โดยน้าชาติ ประชาชื่น
-สำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ICT กับการเรียนรู้ในอนาคต งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsofe PowerPiont

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น