วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2552

เทคโนโลยีการศึกษา

ารทำงานโดยใช้ทคโนโลยี เป็นการทำงานที่นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานนั้ให้มีผลดีมากยิ่งขึ้น การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานในส่วนต่าง ๆ ของวงการศึกษาเรียกว่า "เทคโนโลยีการศึกษา" บทบาทของเทคโนโลยีการศึกษาจึงมีส่วนสำคัญในการปฏิรูปการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน เพื่อพัฒนาการศึกษาทั้งในด้านการบริหาร การจัดการ รวมถึง สื่อการเรียนการสอนในระดบต่าง ๆ
ความหมาย ของ "เทคโนโลยี"
ก่อนที่จะเข้าถึงความหมายของ "เทคโนโลยีการศึกษา" เราควรจะทำความเข้าใจคำว่า "เทคโนโลยี " อย่างถ่องแท้เสียก่อน หลาย ๆ คนชอบใช้และอ้างถึงคำ เทคโนโลยี" แต่พอถามความหายของคำนี้ก็จะตอบกันไม่ค่อยได้ว่าเทคโนโลยีนั้นคืออะไรกันแน่ จะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรม สำหรับคำตอบในเรื่องนี้อาจกล่าวได้อย่างกว้าง ๆ ว่า เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือขยายขีดความสามารถของมนุษย์ จากความหมายนี้เห็รนได้ชัดเจนว่า ถ้ารเทสิ่งใดและนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยแล้วจะช่วยให้การทำงานนั้น ง่าย สะดวก มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้น (อ่านต่อฉบับหน้า)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น